Huurvoorwaarden

Scoot & Food Oude Nieuwpoortstraat 1 Pervijze

Wij verhuren geen Vespa’s maar wel de nieuwste generatie EMCO Elektrische Scooters

 

Huren & Betaling
De scooters kunnen enkel gehuurd worden via onze website www.scootandfood.be  Hierbij bevestigt de huurder voor reservatie  alle huurvoorwaarden te hebben doorgenomen, te begrijpen en akkoord te gaan met de hieronder omschreven huurvoorwaarden.
De huursom scooters en eventuele extra’s worden volledig en onmiddellijk betaald bij de reservatie. 

Aflevering van het voertuig, de helm en GPS
De scooter dient afgehaald en teruggebracht te worden in goede staat op het volgend adres: Oude Nieuwpoortstraat 1 Pervijze – Diksmuide. De boorddocumenten mede als een wegenkaart worden vooraf meegeleverd door de verhuurder en zullen zich in de bagageruimte van het voertuig bevinden.  Bij aflevering van het voertuig worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. Hierbij behoort een testrit tot de mogelijkheden.
Bij terbeschikkingstelling van de scooter wordt in aanwezigheid van de huurder een staat opgemaakt van die scooter, dit door een tekening, waarop eventuele bestaande schade is aangeduid, dit kan ook eventueel via foto’s of op een andere wijze.  Deze staat wordt ondertekend of op een andere wijze gecertificeerd door beide partijen.

Kledij
Aangepaste kledij (met uitzondering van de helm) is wettelijk niet verplicht, maar wel aan te raden. Bij zonnig en warm weer is de verleiding groot om losse kledij te dragen met o.a korte mouwen. Hou er mee rekening dat bij een val de pijnlijke schaafwonden groot kunnen zijn; ook kan de zon fel branden op armen en benen (in dit geval zeker zonnebrandcrème gebruiken). Het dragen van slippers en hoge hakken is sterk af te raden Een goede zonnebril kan zeker een meerwaarde zijn. In het voor- en najaar draag je best een winddichte jas en meerdere laagjes kledij, sjaal en handschoenen.

Legitimatie en leeftijd
De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren (deze wordt voor vertrek via GSM gefotografeerd). De bestuurder van de scooter dient minstens 23 jaar te zijn. De eventuele passagier is minimum 8 jaar en voldoende groot om voetsteun te hebben achteraan op de scooter. (met uitzondering van kinderen tussen 3 & 8 jaar met kinderzit). Indien er borg wordt gestaan van een bestuurder boven de 23 jaar en dit voor een medebestuurder vanaf 18 jaar is dit toegestaan, maar er is wel een vrijstelling van 300 euro in de BA verzekering voor de persoon minder dan 23 jaar.

U rijdt elektrisch GROEN via opgeladen batterijen  
Bij de start is de scooter voorzien van 2 volledig opgeladen accu’s 37 ah met een actieradius van ongeveer 100 km (afhankelijk van gewicht, rijstijl, terrein en temperatuur). De batterijen kunnen eventueel gemakkelijk bijgeladen worden bij een oplaadpunt (3u = volledige oplaadbeurt).

Waarborg   
Bij beschadiging van de scooter tijdens de huur en ongeacht de oorzaak daarvan, heeft de verhuurder het recht om de vergoeding onmiddellijk aan te rekenen voor de  herstelkosten en andere schade te dekken ( zie verder onder rubriek schade) .  Dit wordt onmiddellijk berekend via een voorlopig schadebestek door Electric Scooters & Bikes Bruggesteenweg 261 8830 Hooglede-Gits of bij afwezigheid door Scoot & Food . Mocht na de uitvoering van de herstelling en mits voorlegging van de afrekening m.b.t. de schade,  minder schade zijn, dan zal het eventueel restbedrag terugbetaald worden. Indien er een opleg is zal de huurder deze betalen uiterlijk binnen de 8 dagen na het mededelen van de afrekening.

Verkeersregels – GPS
De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier  met het voertuig om te gaan. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaand als tijdens het gebruik van het voertuig. De bestuurder is verplicht de helm te dragen tijdens het rijden met de scooter. Gebruik van een gsm is absoluut niet toegestaan tijdens het rijden. Indien door de bevoegde diensten tijdens de huurperiode een overtreding i.v.m. het gehuurd voertuig wordt vastgesteld, zal de huurder voor die overtreding en de gevolgen daarvan aansprakelijk zijn. In geval de verhuurder enig document i.v.m. de overtreding moet nasturen aan de huurder, wordt een administratiekost van € 25,00 aangerekend. 

De GPS die wordt aangeboden dient als hulpmiddel om een mooie route te kunnen rijden. Echter mogen de aanwijzingen op de GPS niet blindelings worden gevolgd. De geldende verkeersregels hebben altijd voorrang hier op. 

Pech , ongeval en verzekering   
Bij pech (vb platte band) kan de huurder ons opbellen. Wij zullen eerst proberen om de panne ter plaatse te repareren. Indien dit niet mogelijk is dan volgt er een afsleping naar ofwel de herstellingsdienst met adres Electric Scooters &  Bikes  Bruggesteenweg 261  8830 Hooglede-Gits ofwel het adres Oude Nieuwpoortstraat 1 te Diksmuide.  De bestuurder van de scooter wordt teruggebracht naar het adres van de verhuurder. Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden met een franchise van 300 euro voor bestuurders onder begeleiding tussen 18 en 23 jaar. Er is geen omniumverzekering.        

Laattijdigheid
Bij het laattijdig binnenbrengen van de scooter (na 13u30 bij huur voormiddag en na 18u30 bij huur namiddag of volledige dag) geldt er een huurverlening van € 10,00 per begonnen half uur.    

Bruikleen
Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.   

Passagiers
Er mag met de gehuurde scooter, zo dit toegelaten is door de verkeerswetgeving, maximaal één passagier vervoerd worden.  De passagier is tevens verplicht een helm te dragen. Er mogen geen huisdieren worden vervoerd.  Kinderen tussen 3 jaar en 7 jaar kunnen mee als passagier in een kinderzitje. ook hier is aangepaste helm verplicht.

Weersomstandigheden       
De verhuurder heeft het recht om op basis van  voorspelde slechte weersomstandigheden en dit in samenspraak met de verhuurder de boeking te annuleren minstens 3 werkdagen voor de datum van reservering. In dat geval kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum, binnen een tijdspanne van maximum 6 maanden.

Annulatie  
Annulatie om persoonlijke ernstige redenen van een reservering moet minstens 3 werkdagen vooraf gebeuren. In dat geval kan de reservering verplaatst worden naar een andere datum, binnen een tijdspanne van maximum 6 maanden.
Indien geannuleerd wordt zonder ernstige reden, of indien de reservering niet verplaatst wordt binnen de aangegeven tijdspanne, zal aan de verhuurder ten titel van forfaitaire schadevergoeding 50 % van de totale huursom en gereserveerde extra’s (o.a maaltijden, Teambuilding…) aangerekend worden. Indien de huurder niet opdaagt wordt het volledig bedrag van de reservering in rekening gebracht.  

Voorzorg diefstal       
Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, de voertuigen beschikken over een slot. Ook de bagageruimte wordt gesloten zodat de boorddocumenten niet kunnen gestolen worden.

Schade         
Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan het voertuig, hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of van derden op de openbare weg of privédomein. Ook bij verlies van de boorddocumenten door de huurder zal deze laatstgenoemde instaan voor de kosten die hiervan het gevolg zijn. De schade door huurderving is daarin niet inbegrepen en kan derhalve extra gevorderd worden. De huurder zal de verhuurder onverwijld in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is (verwittigingsplicht). In geval van een aanrijding verplicht de huurder zich er toe een schriftelijke volledig ingevulde aanrijdingsformulier en/of eventueel proces-verbaal voor te leggen aan de verhuurder. De huurder zal zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-)erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.
Indien de huurder niet (tijdig) aan bovenvermelde verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor vrijwaren.

Goede huisvader    
De huurder verbindt zich er toe om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te berijden. Het is de huurder niet toegestaan om de landsgrenzen te overschrijden. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen  (tenzij men de door de verhuurder op GPS uitgestippelde routes volgt) zijn ten laste van de huurder.  De verhuurder is gerechtigd om het voertuig na vermeend misbruik of na vastgestelde inbreuken op de algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren en dit zonder enige vergoeding van de huursom.

Bescherming persoonlijke gegevens
Voor Scoot & Food is de bescherming van haar klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De klantengegevens zullen enkel kunnen gebruikt worden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.  Deze gegevens kunnen enkel aangewend worden voor het versturen van promoties of nieuwsbrieven, mits uitdrukkelijke instemming van de klant-huurder. 

Overmacht
Indien de verhuurder, door overmacht, het gehuurde goed niet ter beschikking van de huurder kan stellen, kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De verhuurder zal echter alles doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of zal een gepast alternatief voorstellen. De verhuurder zal nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden ( vb bij schadegeval of laattijdig binnen brengen door vorige huurder, weersomstandigheden, veiligheidsredenen, wegenwerken enz…) .                                                                                                          

Bevoegde rechtbank         
Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Veurne bevoegd.